PALVELUEHDOT

Päivitetty 11.05.2022

Palveluehdot koskevat yritystä Eloa Herkkyydellä TMI.

PALVELUT

Koskee palveluita Herkällä Korvalla - terapeuttisen keskustelutuen vastaanottoa ja sekä palvelupaketteja.

Ajanvaraus tehdään ostamalla tuote Eloa Herkkyydellä verkkokaupassa. Oston jälkeen otan sinuun yhteyttä vastaanottoajan sopimiseksi. Tunnistautuminen maksun yhteydessä. Tämä on välttämätöntä, koska kyseessä on yksityisen elinkeinonharjoittajan tuottama terveydenhuollon palvelu, joka edellyttää vahvaa tunnistautumista. “Potilaan tunnistamisen on perustuttava luotettavaan menetelmään, jollaisena pidetään ainakin vahvaa tunnistamista, josta säädetään laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) Tunnistamiseen käytetty menetelmä on oltava todennettavissa jälkikäteen.”

Eloa Herkkyydellä on velvollinen toimittamaan Aluehallintovirastoon (AVI) kerran kalenterivuodessa toimintakertomuksen, jossa eritellään toteutuneet vastaanotot sekä asiakasmäärä. Nämä tiedot eivät ole yksilöityjä niin, että niistä olisi mahdollista tunnistaa yksittäinen henkilö. Asiakkaista ei kerätä potilastietoja mihinkään potilastietojärjestelmään eikä yrityksen pilvipalveluihin.

Kaikki palveluissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Sairaanhoitaja on salassapitovelvollinen. Palveluissa ei muodostu potilassuhteita, vaan asiakassuhteita. Tämän vuoksi myöskään potilastietoja ei kirjata potilastietorekistereihin. Asiakassuhdetta säätelee kuluttajansuojalaki. Eloa Herkkyydellä sitoutuu palvelun tuottamiseen, mutta ei voi taata palvelun tuottavan asiakkaan toivomia lopputuloksia.

Vastaanottokohtaiset muistiinpanot, jotka on välttämätöntä tehdä, on kirjattuna vihkoon, jota säilytetään lukollisessa laatikossa. Kyseessä on työntekijälle tarkoitetut muistiinpanot, joiden tarkoitus on olla muistin tukena seuraavaa vastaanottoa varten. Tiedot poistetaan kerran vuodessa aina joulukuussa, jolloin poistetaan ne muistiinpanot, jotka koskevat henkilöitä joiden viimeisimmästä vastaanotosta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Asiakkaalle pitää mahdollistaa hakeutuminen henkilökohtaiselle vastaanotolle tai ohjata toisen palveluntuottajan piiriin. Vastaanottomahdollisuus Lohjalla tai Inkoossa erikseen sovitusti. Toistaiseksi vastaanottojen toteuttamismuoto on pääasiassa etävastaanotto.

Vastaanotot eivät sovi henkilölle, jolla on akuutti mielenterveyden häiriö kuten psykoosi, jolloin hoitoon hakeutuminen perusterveydenhuollon päivystyksen kautta. Tarvittaessa asiakas ohjataan oikean avun piiriin. Vastaanotot ovat tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat terapeuttisen keskustelutuen tai ammatillisen keskustelutuen avulla jäsentää tämänhetkistä elämäntilannettaan, käsitellä elämäntilannekriisejä, löytää keinoja parantaa omaa hyvinvointiaan sekä tunnistaa omia voimavarojaan.

Mikäli kolmas osapuoli, kuten asiakkaan omainen, kysyy asiakasta koskevia tietoja, niitä ei luovuteta. Asiakkaalle kerrotaan, mikäli hänestä on kysytty tietoja. Mikäli omainen haluaa tietoja asiakkaasta, tulee hänen asiakkaan suostumuksella osallistua asiakkaalle varattuun vastaanottoon, jolloin asioista voidaan keskustella yhdessä, asiakkaan suostumuksella.

Etävastaanotto Herkällä Korvalla palvelussa tapahtuu puhelimitse tai videopalaverina, asiakkaan toiveen mukaisesti. Videopalaverin toteutetaan Zoom-palvelussa. Saat henkilökohtaisen linkin palaveriin noin 15 minuuttia ennen vastaanoton alkua. Mikäli videopalaveri ei syystä tai toisesta toimi toivotusti, vastaanottoaikaa jatketaan puheluna.

Terveydenhuollon palveluiden alv on 0 %.

AJANVARAUS JA AJAN SIIRTO

Palvelu maksetaan oston yhteydessä. Oston jälkeen, otan yhteyttä sinuun sopiakseni varsinaisen vastaanottoajan kanssasi. Asiakas voi siirtää ajanvarausta 24 tuntia ennen vastaanoton ajankohtaa sähköpostitse osoitteeseen mira@eloaherkkyydella.fi. Eloa Herkkyydellä ottaa yhteyttä seuraavan 2 arkipäivän aikana sopiakseen kanssasi korvaavan vastaanottoajan. Poikkeuksena loma-ajat, jolloin asiaan palataan kun työt jatkuvat. Varattua aikaa voi siirtää maksuttomasti kerran. Muussa tapauksessa käynti veloitetaan toteutuneena. 

Kun aikaa ei ole siirretty tai peruttu eikä puheluun tai etäpalaverikutsuun vastata, asiakasta yritetään tavoittaa yhteensä kolmesti ajanvarauksen aikana, mikäli yhteyttä ei saada, aika veloitetaan toteutuneena.

ASIAKKUUDEN PÄÄTTYMINEN

Asiakas voi päättää asiakassuhteen missä tahansa vaiheessa niin toivoessaan. Varaamalla ajan asiakas ei siis sitoudu jatkamaan palvelua myöhemmin. Ajanvaraus sitoo vain siihen aikaan, joka on varattuna. Asiakkaalla on oikeus päättää palvelu ilman perusteluita. 

Eloa Herkkyydellä voi päättää asiakassuhteen harkintansa mukaan. Mikäli Eloa Herkkyydellä päättää asiakassuhteen, asiakkaalla on oikeus pyytää perusteluita ja ohjausta jatkoa varten. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi akuutin hoidon tarve, jossa asiakas ohjataan hakeutumaan akuutin hoidon arvioon. Etäpalvelut eivät ole tarkoitettu akuutin sairauden kuten psykoosin hoitoon. 

Voi olla tilanteita, joissa asiakassuhde ei ole eettisesti tarkasteltuna sopiva. Tässä tarkoitetaan asiakkaan ja työnsuorittajan liian läheistä henkilökohtaista aiempaa tuntemusta tai esimerkiksi kahden saman perheen jäsenen hakeutumista saman ammattilaisen tuottamaan palveluun. Tällöin eettiset ristiriidat tunnistetaan ja tunnustetaan sekä pyritään ratkaisuun, jossa asiakas ohjataan toisen ammattilaisen asiakkuuteen. Tämä ei koske tuotteita, kuten harjoitteita, joissa eettistä ristiriitaa ei synny.


TUOTTEET - VERKKOKAUPPA KOTISIVUILLA

Koskee digitaalisia tuotteita; Hyvinvointiharjoitteet, luontoyhteysharjoitteet ja lahjakortit. Asiakaspalvelu mira@eloaherkkyydella.fi

Tuotteet ostetaan Eloa Herkkyydellä kaupasta. Turvalliset maksutavat tarjoaa Stripe korttimaksut, Klarna lasku ja osamaksu sekä Paypal. Tuotteen ostettuaan asiakas saa automaattisesti sähköpostitse linkin, josta lataa ostamansa tuotteet omalle laitteelleen. Linkki sisältää kaksi latauskertaa, jonka jälkeen linkki ei ole enää käytössä. Digitaalinen lahjakortti muodostaa koodin, joka on voimassa maksuvälineenä Eloa Herkkyydellä kaupassa 6 kuukautta ostopäivästä.

Asiakas itse vastaa siitä että hänen laitteissaan on tarvittavat ohjelmistot tiedostojen avaamiseen. Tuotteet ovat PDF -tiedostoja, joita lähes kaikki laitteet tukevat automaattisesti.

Digitaalisilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Oston yhteydessä asiakas hyväksyy, että digitaalisen tuotteen toimitus alkaa välittömästi maksun jälkeen, jonka vuoksi tuotteella ei ole palautusoikeutta.

Tuotteet ovat tekijänoikeussuojattuja, tarkoitettu yksityiskäyttöön, eikä lupaa niiden julkiseen levitykseen ole.

Kaikki harjoitteet ovat alv 24 % alaisia tuotteita. Alv sisältyy asiakkaalle ilmoitettuun hintaan.

TUOTTEET -KASSIKAUPPA REDDYSHOPISSA

Kassikaupan osoite www.reddyshop.com/eloaherkkyydella

Eloa Herkkyydellä vastaa tuotesuunnittelusta ja omistaa tuotteiden oikeudet. Asiakaspalvelu: mira@eloaherkkyydella.fi

Reddy Commerce Ltd toimittaa kauppapalvelun, huolehtii maksuista ja tilausten toimituksesta. Myös kaikki tuotereklamaatiot hoitaa Reddy. Heidän asiakaspalvelu on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Reddyn asiakaspalvelu hello@reddyshop.com

Tuotteet valmistetaan tilauksesta, jonka vuoksi niillä ei ole palautusoikeutta. Kaikki lisätiedot Reddyn sivuilta www.reddyshop.co

Kaikki tuotteet kassikaupassa ovat alv 24 % alaisia tuotteita. Alv sisältyy asiakkaalle ilmoitettuun hintaan.

YLEISTÄ

Ristiriitatilanteissa vahingonkorvausvastuu rajautuu asiakkaan maksamiin palvelu- ja tuotemaksuihin.

Asiakaspalautteiden käyttö. Eloa Herkkyydellä saattaa pyytää asiakaspalautetta tuotteista tai palveluista. Eloa Herkkyydellä saa käyttää asiakkaan antamaa palautetta palvelusta tai tuotteesta yleisessä markkinoinnissa. Asiakaspalaute julkaistaan kuitenkin niin, että siitä ei ole saatavissa asiakkaan tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Palautteen antajasta kerrotaan vain sukupuoli ja ikä. 

Varaamalla ajan tai ostamalla tuotteen, asiakas hyväksyy nämä palveluehdot. 

Eloa Herkkyydellä TMI

Y-Tunnus 3239305-6

www.eloaherkkyydella.fi

mira@eloaherkkyydella.fi